قایق های آلومینیومی RIB

 

 

آلومینیوم RIB 250

آلومینیوم RIB 270

آلومینیوم RIB 280

450.00 دلار آمریکا +

470.00 دلار آمریکا +

490.00 دلار آمریکا +

 

 

 

آلومینیوم RIB 300

آلومینیوم RIB 320

آلومینیوم RIB 330

520.00-860.00 دلار آمریکا

550.00-950.00 دلار آمریکا

560.00-1000.00 دلار آمریکا

 

 

 

 

آلومینیوم RIB 340

آلومینیوم RIB 360

آلومینیوم RIB 380

570.00-1020.00 دلار آمریکا

600.00-1100.00 دلار آمریکا

650.00-1200.00 دلار آمریکا

 

 

 

آلومینیوم RIB 390

آلومینیوم RIB 400

آلومینیوم RIB 420

1000.00-1300.00 دلار آمریکا

1050.00-1350.00 دلار آمریکا

1100.00-1550.00 دلار آمریکا

 

 

 

 

 

آلومینیوم RIB 480

آلومینیوم RIB 500

آلومینیوم RIB 520

1750.00-2200.00 دلار آمریکا

1900.00-3150.00 دلار آمریکا

2100.00-3200.00 دلار آمریکا

 

 

 

آلومینیوم RIB 550

آلومینیوم RIB 560

آلومینیوم RIB 580

2700.00-3400.00 دلار آمریکا

2800.00-3500.00 دلار آمریکا

3600.00 دلار آمریکا

 

 

 

 

 

آلومینیوم RIB 590

آلومینیوم RIB 600

آلومینیوم RIB 620

3900.00 دلار آمریکا

4100.00 دلار آمریکا

4100.00-4500.00 دلار آمریکا

 

 

 

آلومینیوم RIB 640

آلومینیوم RIB 650

آلومینیوم RIB 660

4200.00-4800.00 دلار آمریکا

4300.00-5200.00 دلار آمریکا

4400.00-5300.00 دلار آمریکا

 

 

 

 

 

آلومینیوم RIB 680

آلومینیوم RIB 700

x

4500.00-5600.00 دلار آمریکا

4600.00-5900.00 دلار آمریکا

8100.00-9600.00 دلار آمریکا

 

 

 

آلومینیوم RIB 860

آلومینیوم RIB 1070

 

10000.00-11000.00 دلار آمریکا

16000.00 دلار آمریکا

 

توجه: قیمت فقط برای بدنه آلومینیومی است، قیمت کل به مشخصات بستگی دارد.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy